Husman Schilders uit Breda - Schilder - Behangen - Latex spuitwerk - Vloercoating - Stukadoor

Algemene voorwaarden

Offerte aanvragen

SCHILDERSBEDRIJF BREDA

Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Husman Schilders

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

  • “Het bedrijf”: Husman schilders
  • “Klant”: de persoon of organisatie die een overeenkomst aangaat met het bedrijf voor schilderdiensten.
  • “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen het bedrijf en de klant voor de schilderdiensten.
  • “Schilderdiensten”: de diensten die worden aangeboden door het bedrijf met betrekking tot schilderen en decoreren.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het bedrijf en de klant met betrekking tot schilderdiensten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Offertes

Alle offertes van het bedrijf zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de offerte te wijzigen als er wijzigingen plaatsvinden in de opdracht.

Prijzen en betalingen

De prijzen voor de schilderdiensten zijn gebaseerd op de offerte van het bedrijf en zijn inclusief BTW en andere belastingen, tenzij anders aangegeven. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij betalingsachterstand is de klant in verzuim en is het bedrijf gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

Actie flyer

Wij hebben in 2023 een flyer verspreid als kennismakingsactie. Deze actie had een geldigheid tot 31-12-2023 en is dus verlopen en niet meer inwisselbaar.

Uitvoering van de opdracht

Het bedrijf zal de schilderdiensten uitvoeren in overeenstemming met de overeenkomst en met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap. De klant dient ervoor te zorgen dat het pand of de ruimte waarin de schilderdiensten worden uitgevoerd, toegankelijk is en vrij is van obstakels.

Garantie

Het bedrijf biedt een garantieperiode van 12 maanden na voltooiing van de schilderdiensten. Gedurende deze periode zal het bedrijf eventuele gebreken repareren die zijn ontstaan als gevolg van een fout van het bedrijf. De garantie vervalt als de klant zelf wijzigingen of reparaties aanbrengt aan het werk van het bedrijf.

Aansprakelijkheid

Het bedrijf is alleen aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan als gevolg van een fout van het bedrijf. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade of gederfde winst. De aansprakelijkheid van het bedrijf is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van het bedrijf wordt gedekt.

Overmacht

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, pandemieën, of andere onvoorziene omstandigheden. Het bedrijf zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zal proberen een passende oplossing te vinden.

Intellectueel eigendom

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het intellectueel eigendom van de schilderdiensten te behouden, tenzij anders overeengekomen. Het is de klant niet toegestaan om de schilderdiensten te kopiëren, te wijzigen, of te verspreiden zonder toestemming van het bedrijf.

Geheimhouding

Het bedrijf zal alle vertrouwelijke informatie van de klant vertrouwelijk behandelen en zal deze informatie niet bekendmaken aan derden zonder toestemming van de klant. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de overeenkomst.

Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen tussen het bedrijf en de klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Op alle overeenkomsten tussen het bedrijf en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen en aanvullingen

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden nadat de klant hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van interpretatieverschillen tussen verschillende taalversies, prevaleert de Nederlandse tekst.

Slotbepalingen

a. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Het bedrijf zal dan een nieuwe bepaling opstellen die zoveel mogelijk aansluit bij de nietige of vernietigde bepaling.

b. Het bedrijf is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen aan een derde partij, mits de klant hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.

c. Het bedrijf is bevoegd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, zonder voorafgaande toestemming van de klant.

d. De klant dient eventuele klachten binnen 14 dagen na uitvoering van de schilderdiensten schriftelijk te melden aan het bedrijf. Het bedrijf zal deze klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

e. Het bedrijf is gerechtigd om beeldmateriaal van het uitgevoerde werk te gebruiken voor promotiedoeleinden, tenzij de klant hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.

f. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat de klant akkoord gaat met de offerte van het bedrijf.

g. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van interpretatieverschillen tussen verschillende taalversies, prevaleert de Nederlandse tekst.

Met het accepteren van de offerte verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

GOOGLE REVIEWS

Wat zeggen onze klanten?

N K
google
N K
mei 6, 2024

Zeer net schilderwerk, onze kozijnen zijn weer als nieuw. Husman schilders is een betrouwbare schilder, komen afspraken na en zijn op tijd. Wij raden deze schilder aan.

Sabine
google
Sabine
april 30, 2024

Vorig jaar waren wij bezig met het verbouwen van ons huis. Hierbij was ook het buitenschilderwerk begroot. We hebben een offerte opgevraagd bij Husman en al snel stond er een afspraak gepland voor de opname van het werk. De communicatie verliep netjes. Er wordt goed geluisterd naar de wensen van de klant en er wordt vlot en secuur gewerkt. Ondertussen is het schilderwerk uitgevoerd, het is nog mooier dan we verwacht hadden. We zijn enorm tevreden met het resultaat!

Sinan Inan
google
Sinan Inan
april 22, 2024

They work very cleanly and do a great job. I would highly recommend them.

WAAROM

Schildersbedrijf Husman

Husman Schilders uit Breda - Schilder - Behangen - Latex spuitwerk - Vloercoating - Stukadoor

SCHILDERSBEDRIJF HUSMAN

Onze werkwijze

01

Offerte aanvraag

Vraag gratis & vrijblijvend een offerte aan via onze website.

02

Bevestig offerte

Als u akkoord gaat met de geleverde offerte kunt u deze aan ons bevestigen

03

Uitvoeren opdracht

Op de afgesproken datum en tijd gaan wij starten met uw opdracht

WhatsApp whatsapp